ടെലിക്കോം കമ്പനികൾക്ക് വാട്ട്സാപ്/വിബർ തുടങ്ങിയ ഫ്രി വെബ് മെസേജ്ജ് സർവീസുകൾ കനത്ത നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ അതിന് കാശ് വാങ്ങാൻ ട്രൈ ചിന്തിക്കുന്നുവത്രെ. നല്ല കാര്യം. ഈ-മേലിനു രണ്ടു പൈസാ നിരക്കിൽ ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റിനും കൂടി കൊടുത്താൽ ഉചിതമാവും.