വീണ്ടും പൊത്തകം! <3 പെരുത്തിഷ്ടം! പക്കേങ്കി ഇതാരാ ഇതയച്ചേ..?


വീണ്ടും പൊത്തകം! <3 പെരുത്തിഷ്ടം! പക്കേങ്കി ഇതാരാ ഇതയച്ചേ..?

അപ്പൻ വേണുഗോപാലൻ. പുറന്നാൾ സ്പെഷൽ ഇരിപ്പ് :)


അപ്പൻ വേണുഗോപാലൻ. പുറന്നാൾ സ്പെഷൽ ഇരിപ്പ് 🙂

ലോകത്തെ എറ്റവും കിടിലൻ മനുഷ്യനാരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങടെ പേരു പറയും മിസ്റ്റർ റിയാസ് ജി! ❤ പെരുത്ത് നന്ദി.


ലോകത്തെ എറ്റവും കിടിലൻ മനുഷ്യനാരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങടെ പേരു പറയും മിസ്റ്റർ റിയാസ് ജി! ❤ പെരുത്ത് നന്ദി.