ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ബിരിയാണി. അതും‌ ചെറിയ അരി, വിത്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട & ചിക്ക‌ൻ കബാബ് 😄😄 വേറെന്ത് വേണം!


ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ബിരിയാണി. അതും‌ ചെറിയ അരി, വിത്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട & ചിക്ക‌ൻ കബാബ് 😄😄

വേറെന്ത് വേണം!

ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ബിരിയാണി. അതും‌ ചെറിയ അരി, വിത്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട & ചിക്ക‌ൻ കബാബ് 😄😄 വേറെന്ത് വേണം!


ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ബിരിയാണി. അതും‌ ചെറിയ അരി, വിത്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട & ചിക്ക‌ൻ കബാബ് 😄😄

വേറെന്ത് വേണം!

കണൈ കലൈമാനേ..


കണൈ കലൈമാനേ..

ഈശ്വരാ…. നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്.. മരഭൂതമേ!


ഈശ്വരാ….

നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്.. മരഭൂതമേ!

വീണ്ടും പൊത്തകം! <3 പെരുത്തിഷ്ടം! പക്കേങ്കി ഇതാരാ ഇതയച്ചേ..?


വീണ്ടും പൊത്തകം! <3 പെരുത്തിഷ്ടം! പക്കേങ്കി ഇതാരാ ഇതയച്ചേ..?

അപ്പൻ വേണുഗോപാലൻ. പുറന്നാൾ സ്പെഷൽ ഇരിപ്പ് :)


അപ്പൻ വേണുഗോപാലൻ. പുറന്നാൾ സ്പെഷൽ ഇരിപ്പ് 🙂

ലോകത്തെ എറ്റവും കിടിലൻ മനുഷ്യനാരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങടെ പേരു പറയും മിസ്റ്റർ റിയാസ് ജി! ❤ പെരുത്ത് നന്ദി.


ലോകത്തെ എറ്റവും കിടിലൻ മനുഷ്യനാരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങടെ പേരു പറയും മിസ്റ്റർ റിയാസ് ജി! ❤ പെരുത്ത് നന്ദി.