നൊ കമന്റ് പോസ്റ്റ്.


നൊ കമന്റ് പോസ്റ്റ്.

പൗരി എന്നൊരു വാക്കുണോ? കല്യാണരാമനിലെ പ്യാരിയുടെ ആരായി വരും പൗരി? “മൈ നേം ഈസ് പൗരി.. യുവർ നേം പ്ലീസ്…”


പൗരി എന്നൊരു വാക്കുണോ?
കല്യാണരാമനിലെ പ്യാരിയുടെ ആരായി വരും പൗരി?

“മൈ നേം ഈസ് പൗരി.. യുവർ നേം പ്ലീസ്…”

ദിങ്ങനെ ദിങ്ങനെ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ അത് ഹാലോവിയൻ കോസ്റ്റ്യൂമായി പരിഗണിക്ക്യോ സാർ?


ദിങ്ങനെ ദിങ്ങനെ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ അത് ഹാലോവിയൻ കോസ്റ്റ്യൂമായി പരിഗണിക്ക്യോ സാർ?

എങ്ങനിങ്ങനെ‌ പർഫോം ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നു എന്റെ മാഷേ! ഇജ്ജ് ഹനുമാനാ.. ❤❤


എങ്ങനിങ്ങനെ‌ പർഫോം ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നു എന്റെ മാഷേ! ഇജ്ജ് ഹനുമാനാ.. ❤❤