“എല്ലാവർക്കും തരാം…. ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.” – മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത്.


“എല്ലാവർക്കും തരാം…. ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.” – മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത്.

The Tamil way of resistance. ❤


The Tamil way of resistance. ❤

ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ബിരിയാണി. അതും‌ ചെറിയ അരി, വിത്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട & ചിക്ക‌ൻ കബാബ് 😄😄 വേറെന്ത് വേണം!


ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ബിരിയാണി. അതും‌ ചെറിയ അരി, വിത്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട & ചിക്ക‌ൻ കബാബ് 😄😄

വേറെന്ത് വേണം!

ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ബിരിയാണി. അതും‌ ചെറിയ അരി, വിത്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട & ചിക്ക‌ൻ കബാബ് 😄😄 വേറെന്ത് വേണം!


ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് ബിരിയാണി. അതും‌ ചെറിയ അരി, വിത്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട & ചിക്ക‌ൻ കബാബ് 😄😄

വേറെന്ത് വേണം!

കണൈ കലൈമാനേ..


കണൈ കലൈമാനേ..

ഈശ്വരാ…. നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്.. മരഭൂതമേ!


ഈശ്വരാ….

നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്.. മരഭൂതമേ!