മൈക്ക് നന്നാക്കുന്ന രാഹുൽ പോലും ചിന്തിച്ച് കാണില്ല അതിനിമ്മാതിരി ക്യാപ്ഷൻ കിട്ടുമെന്ന്. സ്ത്രി ശബ്ദമുയരാൻ ഒരു കൈ സഹായമത്രേ!! സമ്മത്തിച്ചാണാ! ഇങ്ങടെ മുന്നിൽ വെള്ളാപ്പള്ളിപോലും മഞ്ഞയല്ലാ !!

10155056_10201914147635151_640088506_n

Leave a Reply