രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ തള്ളിയത്രേ. ആധാറിലെ പതിനാറക്കം ടെൻഷൻ കൊണ്ട് തെറ്റി എഴുതിയതാവും, പാവം!

Leave a Reply