“എല്ലാവർക്കും തരാം…. ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.” – മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത്.


“എല്ലാവർക്കും തരാം…. ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.” – മൂക്കില്ലാരാജ്യത്ത്.

Leave a Reply