ഈശ്വരാ…. നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്.. മരഭൂതമേ!


ഈശ്വരാ….

നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്.. മരഭൂതമേ!

Leave a Reply