ലോകത്തെ എറ്റവും കിടിലൻ മനുഷ്യനാരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങടെ പേരു പറയും മിസ്റ്റർ റിയാസ് ജി! ❤ പെരുത്ത് നന്ദി.


ലോകത്തെ എറ്റവും കിടിലൻ മനുഷ്യനാരാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങടെ പേരു പറയും മിസ്റ്റർ റിയാസ് ജി! ❤ പെരുത്ത് നന്ദി.

Leave a Reply