എന്നെ‌ കാണാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആടും ആടലോടാകവും പോലെ വിത്യസ്ഥമായ രണ്ട് സുമുഖന്മാർ* അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപരന്മാരാണെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ അപരനല്ലാത്ത എന്റെ വഹയും ഒരു പോസ്റ്റ്. വിത്ത് കലാസംവിധായകസിങ്കം അജയേട്ടൻ. പോട്ടം പിടിച്ചത് അബ്രു. * പേയ്ഡ് പോസ്റ്റ്


എന്നെ‌ കാണാൻ ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആടും ആടലോടാകവും പോലെ വിത്യസ്ഥമായ രണ്ട് സുമുഖന്മാർ* അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപരന്മാരാണെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ അപരനല്ലാത്ത എന്റെ വഹയും ഒരു പോസ്റ്റ്.

വിത്ത് കലാസംവിധായകസിങ്കം അജയേട്ടൻ.
പോട്ടം പിടിച്ചത് അബ്രു.

* പേയ്ഡ് പോസ്റ്റ്

Leave a Reply