ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പർസണൽ ഡാറ്റാ ഫയലുകളുടെ പാസ് വേർഡ് പേരിലെ ആദ്യ നാലക്ഷരവും പിന്നെ ജനിച്ച വർഷവുമാണെന്ന് തമ്പിയളിയൻ പറയുമ്പോ അതല്ലേ ഇന്നലെ ലീക്കിപ്പോയ ഡാറ്റ എന്ന് ആരും ചോദിക്കരുത്‌. രാജ്യസ്നേഹം വേണം.


ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പർസണൽ ഡാറ്റാ ഫയലുകളുടെ പാസ് വേർഡ് പേരിലെ ആദ്യ നാലക്ഷരവും പിന്നെ ജനിച്ച വർഷവുമാണെന്ന് തമ്പിയളിയൻ പറയുമ്പോ അതല്ലേ ഇന്നലെ ലീക്കിപ്പോയ ഡാറ്റ എന്ന് ആരും ചോദിക്കരുത്‌. രാജ്യസ്നേഹം വേണം.

Leave a Reply