ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത എറ്റവും വലിയ/ഭീരക തീരുമാനമായിരുന്നു സ്വന്തമായി* ഉണ്ടാക്കിയ സോൾട്ട് മാങ്കോ ട്രീയിൽ എന്ന കൊച്ചു സംരഭത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക എന്നത്. പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരു ഡോമെനിലേക്ക്, മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.അതേതറ്റം വരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവും എന്ന് അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ദാ മൂന്ന് വർഷം! ഗ്രാറ്റിട്രൂഡ് പറഞ്ഞും എഴുതിയും ശീലമില്ല, അതോണ്ട് എഴുതി നിറയ്ക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഈ പോസ്റ്റിനെ ഒരു ഉദ്ധിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാരസ്മരണ പോസ്റ്റായി കാണുക. :P


ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത എറ്റവും വലിയ/ഭീരക തീരുമാനമായിരുന്നു സ്വന്തമായി* ഉണ്ടാക്കിയ സോൾട്ട് മാങ്കോ ട്രീയിൽ എന്ന കൊച്ചു സംരഭത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുക എന്നത്.

പൂർണ്ണമായും മറ്റൊരു ഡോമെനിലേക്ക്, മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.അതേതറ്റം വരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവും എന്ന് അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ദാ മൂന്ന് വർഷം!

ഗ്രാറ്റിട്രൂഡ് പറഞ്ഞും എഴുതിയും ശീലമില്ല, അതോണ്ട് എഴുതി നിറയ്ക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തവർ ഈ പോസ്റ്റിനെ ഒരു ഉദ്ധിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാരസ്മരണ പോസ്റ്റായി കാണുക. 😛

Leave a Reply