വീണ്ടും പറയുന്നു. നല്ലയിനം ബീഫ് ഫ്രൈ / ബീഫ് റോസ്റ്റ് വീടുകളിൽ ചെന്ന് ഉണ്ടക്കിക്കൊടുക്കപ്പെടും‌. :) ഇന്നലത്തെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം. ❤


വീണ്ടും പറയുന്നു. നല്ലയിനം ബീഫ് ഫ്രൈ / ബീഫ് റോസ്റ്റ് വീടുകളിൽ ചെന്ന് ഉണ്ടക്കിക്കൊടുക്കപ്പെടും‌. 🙂

ഇന്നലത്തെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം. ❤

Leave a Reply