ചാവാൻ കിടക്കുമ്പൊ അത്യാവശ്യമായി ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പൊലും സിൽമാ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന‌ അലവലാതികൾ ഫ്രണ്ടായ എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിളിൽ വന്ന മീര മനുവിന്റെ ലേഖനം‌.


ചാവാൻ കിടക്കുമ്പൊ അത്യാവശ്യമായി ഫോൺ വിളിച്ചാൽ പൊലും സിൽമാ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്ന‌ അലവലാതികൾ ഫ്രണ്ടായ എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. ഇന്ന് ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിളിൽ വന്ന മീര മനുവിന്റെ ലേഖനം‌.

Leave a Reply