രാവിലെ കോഡെഴുതിയും രാത്രി തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവിതാങ്കൂർ ചരിത്രവും രുചി ഐതിഹ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ബോളി വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന ത്രിവാന്ത്രം ബാലക്കിനു എത്ര ലൈക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരേ!


രാവിലെ കോഡെഴുതിയും രാത്രി തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരുവിതാങ്കൂർ ചരിത്രവും രുചി ഐതിഹ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ബോളി വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന ത്രിവാന്ത്രം ബാലക്കിനു എത്ര ലൈക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരേ!

Leave a Reply