ബുദ്ധിജീവികളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പേജിലെ ഇത്തരം റിയാക്ഷനുകൾ സക്കർബർഗ്ഗിനെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചാൽ ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും ബിറ്റ് കോയൻ രൂപത്തിൽ പേയ്മെന്റ് വരും. ആ പേയ്മന്റ് വച്ച് ലുലുമാളിനു പിന്നിലുള്ള മാരിയറ്റ് റൊക്കം പെയ്മന്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ “ഹ ഹ ഹാ” റിയാക്ഷൻ ഇരുപത്തയായിരം ആയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. <3


ബുദ്ധിജീവികളായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പേജിലെ ഇത്തരം റിയാക്ഷനുകൾ സക്കർബർഗ്ഗിനെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചാൽ ജൂതന്മാരിൽ നിന്നും ബിറ്റ് കോയൻ രൂപത്തിൽ പേയ്മെന്റ് വരും. ആ പേയ്മന്റ് വച്ച് ലുലുമാളിനു പിന്നിലുള്ള മാരിയറ്റ് റൊക്കം പെയ്മന്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ദിവസം തന്നെ “ഹ ഹ ഹാ” റിയാക്ഷൻ ഇരുപത്തയായിരം ആയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. <3

Leave a Reply