സിനിമ‌യുടെ റിലീസ് മാറ്റി വച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും വെള്ളിനക്ഷത്രത്തിനു പ്രശ്നമല്ല. റിവ്യു‌ കൃത്യമായി, കൊടുത്തിരിക്കും! വേണമെങ്കിൽ‌ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനും.


സിനിമ‌യുടെ റിലീസ് മാറ്റി വച്ചു എന്നുള്ളതൊന്നും വെള്ളിനക്ഷത്രത്തിനു പ്രശ്നമല്ല. റിവ്യു‌ കൃത്യമായി, കൊടുത്തിരിക്കും! വേണമെങ്കിൽ‌ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനും.

Leave a Reply