ബി.ജെ.പിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോ-ഓർഡിനേറ്ററാണ്. പീയുഷ് ഗോയൽ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫൈൽ. നല്ല സ്വഭാവം. നല്ല കാഴ്ചപാട്!


ബി.ജെ.പിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കോ-ഓർഡിനേറ്ററാണ്. പീയുഷ് ഗോയൽ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫൈൽ. നല്ല സ്വഭാവം. നല്ല കാഴ്ചപാട്!

Leave a Reply