2008 ഡിസംബർ. ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പ്രമോദ് സാറും (Pramode CE) പിന്നെ ഏതോ ഒരാളും, പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിക്കിപ്പീഡിയ അഡ്മിനൊ, ഓട്ടോക്രാട്ടൊ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ. അറിയില്ല. പി.എസ് : ഇത് അഭിഷേക്ക് ജേക്കബ് (Abhishek Jacob) അല്ല.


2008 ഡിസംബർ. ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് പ്രമോദ് സാറും (Pramode CE) പിന്നെ ഏതോ ഒരാളും, പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിക്കിപ്പീഡിയ അഡ്മിനൊ, ഓട്ടോക്രാട്ടൊ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഓർമ്മ. അറിയില്ല.

പി.എസ് : ഇത് അഭിഷേക്ക് ജേക്കബ് (Abhishek Jacob) അല്ല.

Leave a Reply