ഇവരെ സൂക്ഷിക്കുക.‌ (കല്യാണത്തിനു പോയപ്പോളെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. പക്ഷെ ചെക്കന്റേയും പെണ്ണിന്റേയും പടമെടുക്കാൻ മറന്ന് പോയി.)


ഇവരെ സൂക്ഷിക്കുക.‌

(കല്യാണത്തിനു പോയപ്പോളെടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ്. പക്ഷെ ചെക്കന്റേയും പെണ്ണിന്റേയും പടമെടുക്കാൻ മറന്ന് പോയി.)

Leave a Reply