പൗരി എന്നൊരു വാക്കുണോ? കല്യാണരാമനിലെ പ്യാരിയുടെ ആരായി വരും പൗരി? “മൈ നേം ഈസ് പൗരി.. യുവർ നേം പ്ലീസ്…”


പൗരി എന്നൊരു വാക്കുണോ?
കല്യാണരാമനിലെ പ്യാരിയുടെ ആരായി വരും പൗരി?

“മൈ നേം ഈസ് പൗരി.. യുവർ നേം പ്ലീസ്…”

Leave a Reply