യാത്രയിലാണ്. അതിനാൽ, ഫേസ്ബുക്കിനൊരു ഇടവേള. sabbatical എന്നൊക്കെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത്ര ദൈർഖ്യമില്ലാത്തതിനാലും, അത് കളക്ടറിന്റേയും യുഎനുക്കാരന്റേയും ഒക്കെ ‘കുത്തകാവകാശം’ ആയതിനാലും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല. ;)


യാത്രയിലാണ്.
അതിനാൽ, ഫേസ്ബുക്കിനൊരു ഇടവേള.

sabbatical എന്നൊക്കെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത്ര ദൈർഖ്യമില്ലാത്തതിനാലും, അത് കളക്ടറിന്റേയും യുഎനുക്കാരന്റേയും ഒക്കെ ‘കുത്തകാവകാശം’ ആയതിനാലും അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല. 😉

Leave a Reply