‘മനോരമ പൂട്ടുന്നു. പിന്നിൽ മോഹൻലാലും ആന്റണിപെരുമ്പാവൂരും മറ്റ് പ്രമുഖരും.’


‘മനോരമ പൂട്ടുന്നു. പിന്നിൽ മോഹൻലാലും ആന്റണിപെരുമ്പാവൂരും മറ്റ് പ്രമുഖരും.’

Leave a Reply