വീണ്ടും പറയുന്നു. ട്രന്റ് നോക്കി കോഴ്സുകൾക്ക് പോവാതിരിക്കുക. പത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അത്ര മോശം ക്ലാസൊന്നുമല്ല. ആ പ്രായത്തിൽ പാഷൻ / ഇഷ്ടം എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് കോഴ്സ് തീരുമാനിക്കുക. ട്രന്റ് ആണ്. അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.


വീണ്ടും പറയുന്നു. ട്രന്റ് നോക്കി കോഴ്സുകൾക്ക് പോവാതിരിക്കുക. പത്രണ്ടാം ക്ലാസ് അത്ര മോശം ക്ലാസൊന്നുമല്ല. ആ പ്രായത്തിൽ പാഷൻ / ഇഷ്ടം എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് കോഴ്സ് തീരുമാനിക്കുക. ട്രന്റ് ആണ്. അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

Leave a Reply