“ഒന്നെങ്കിൽ പഴയ ശ്രീനിവാസനെ പോലെ‌ നടന്ന് പുച്ഛിക്കണം, സ്വയം കളിയാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസനെ‌ പോലെ പോസിറ്റിവിറ്റി മരം നടണം. ഫുൾ വിനയകുനയൻ ആയിരിക്കണം”

Leave a Reply