അല്ലാ, ഈ ദുബായിൽ നിന്നും വാട്ടസ്ആപ് വഴി മുത്തലാഖ് അയക്കുമ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തെ നിയമമാണ് ബാധകമാവുക? ഡൈവർസിറ്റി ടുറിസം പോലെ ഡൈവേർസ്ടുറിസത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടോ ആവോ.

Leave a Reply