വെബ് സൈറ്റിൽ മുഴുവൻ സ്റ്റോറികളും കട്ടക്കിരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ‌ ആഡ് ബ്ലോക്കർ ഇടുന്ന ടീംസാ, ഇത്രയും കാശു അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുന്നത്.

Leave a Reply