സ്വന്തം‌ വീട്ടിലെ പെയിന്റിനെ പറ്റി പുകഴ്ത്തിയാൽ പോലും വീണൂപോവുന്ന പോങ്ങൻ! ഹും!


സ്വന്തം‌ വീട്ടിലെ പെയിന്റിനെ പറ്റി പുകഴ്ത്തിയാൽ പോലും വീണൂപോവുന്ന പോങ്ങൻ! ഹും!

Leave a Reply