മൺകുടം ചക്രത്തിൽ വച്ച് മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കൈകൾ. ആ വിഷ്വലിനോട് ചേർന്ന് കാപ്ഷൻ – “വിദ്യാർത്ഥികളെ മോൾഡ് ചെയ്തു പാകപ്പെടുത്തും. നെഹ്രു എഞ്ചിനിയറിംഗ് കോളേജ്, പാമ്പാടി”. വൗ ജോൺ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു!

Leave a Reply