മലപ്പുറത്ത് മാസം 1000 പേരെ വീതം മതം മാറ്റുന്നു എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹന്‍സ്രാജ് ഗംഗാറാം ആഹിര്‍. സത്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ തന്നെ എട്ട് തവണ‌ മതം മാറ്റി.

Leave a Reply