മോഡിയിട്ടാൽ‌ ആഹാ…
പ്രിയങ്കാചോപ്രയിട്ടാൽ ഫ!
ത്രിവർണ്ണം.‌ രണ്ട് ന്യായം!

Leave a Reply