പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ, സണ്ണി ലിയോണി വന്നു, പോയി. എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും അവിടെ പോയി മൊബൈൽ വാങ്ങാൻ ഒന്നും പോണില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ കണ്ട് സണ്ണി നാളെ‌ ബീഫ് തിന്നരുത്, പട്ടിയെ കൊല്ലരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയ പ്രൊപഗാണ്ടയുടെ അപ്പോസ്തലൻ ആയി വന്നാ ഇതേ ആളുകൾ ഇട്ട് പെരടിക്കടിക്കും.

Leave a Reply