സെൻസർ ബോർഡിന്റെ ‘സെൻസറിങ്ങ്’ എതിർത്ത സിൽമാക്കാരൻ തന്നെ‌ പടം പൈറ്റേറ്റാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്റർനെറ്റ് സെൻസർ ചെയ്യിച്ചവന്റെ അതേ യുക്തിയാണ് ഘോരഘോരം‌ മോറൽ പോലീസിനെ എതിർത്തവർ സണ്ണി ലിയോണിയെ കാണാൻ വന്നവരുടെ എണ്ണം നോക്കി സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരം അളക്കുന്നത്. നല്ല‌ ഒന്നാന്തരം‌ പാത്രംമോറൽ പോലീസിങ്ങ്. (മൃദു മോറൽപോലീസ് എന്നും വിളിക്കാം‌)

Leave a Reply