അവതാരകൻ : അരിയത്രേ?
രാഹുൽ ഈശ്വർ : രണ്ട് പോയന്റ് – മനുസ്മൃതിയിലെ പയർ. നഹ്രുവിന്റെ അഞ്ഞാറി.
:-/

Leave a Reply