ഫേസ്ബുക്ക് റിവ്യു പേജിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം.


ഫേസ്ബുക്ക് റിവ്യു പേജിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തണം.

Leave a Reply