കൊടുക്കാൻ ഇനിയും നോട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പൊക്കി കാണിച്ച് വോട്ടു ചെയ്യുന്നവനെ തന്നെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച ചാക്കിലാക്കിയ ചാണക്യന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും!

Leave a Reply