അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന്. ഐറണി അഭിമുഖത്തിൽ ഇത്ര കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിച്ച ജർണലിസ്റ്റിനു സലാം! ❤


അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അഭിമുഖത്തിൽ നിന്ന്. ഐറണി അഭിമുഖത്തിൽ ഇത്ര കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിച്ച ജർണലിസ്റ്റിനു സലാം! ❤

Leave a Reply