മഗ്ര+കെഡികൊ കഥ. ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ. ഓരോ ഡിസൈനിലും ആ ഡിസൈനർക്ക് ക്രഡിറ്റ് നൽകിയതിൽ സന്തോഷം. ഇഷ്ടം!


മഗ്ര+കെഡികൊ കഥ. ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ.

ഓരോ ഡിസൈനിലും ആ ഡിസൈനർക്ക് ക്രഡിറ്റ് നൽകിയതിൽ സന്തോഷം. ഇഷ്ടം!

Leave a Reply