“… എന്ന് ലോകത്തിലെ എറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ ആർ എസ് എസ്…” – മാതൃഭൂമിയിൽ രാജേഷേട്ടൻ ഉവാച.

Leave a Reply