ഇന്ദുചൂഡനു ഐഎഎസ്‌ ഒന്നാം റാങ്ക് തള്ളി. ആറാം‌ തമ്പൂരാൻ വന്നപ്പോ‌ ജെഎൻയു‌. റോക്ക് ആന്റ് റോളിൽ റഹ്മാൻ ശങ്കർമഹാദേവൻ. ദേ ഇപ്പൊ ‘പുത്തൻ പണത്തിൽ’ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം!

ഇങ്ങനെ പോയാൽ അടുത്തത് ട്രമ്പാ.. അല്ലേ പുട്ടിൻ!

Leave a Reply