വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് മലയും മഞ്ഞും മരുഭൂമിയും കടന്ന് ദാ ഒരു കത്ത്! <3 നന്ദി Sameer MA!


വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് മലയും മഞ്ഞും മരുഭൂമിയും കടന്ന് ദാ ഒരു കത്ത്! <3 നന്ദി Sameer MA!

Leave a Reply