രണ്ട് കോടി ആളുകൾ ഗ്യാസ് സബ്സിഡി വേണ്ടെന്ന് വച്ചെന്നും, അത് വഴി രണ്ട് കോടി സ്ത്രീകളൂടെ ‘അഭിമാനം’ കാത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രിജി നിൽക്കുന്ന ആ പോസ്റ്ററുകൾ ഊരിക്കളയാൻ ഉള്ള ടെന്റർ കിട്ടുമോ?

Leave a Reply