ഒരു കാഡറിന്റെ ലീഡറല്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പിണറായി‌ വീണ്ടും‌ മറക്കുന്നു.

Leave a Reply