ഓരോ ജാമ്യാപേക്ഷക്ക് മുൻപും കൃത്യമായി ഓരോ ദൈവത്തിനു നേർച്ച നേർന്ന് കൊണ്ട് ദിലീപും കുടുംബവും അന്ധവിശ്വാങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികൾ കാണാതെ പോവരുത്.

Leave a Reply