പഴയ ദൂരദർശനിലെ ‘ടർണിങ്ങ് പോയന്റ്’ ഓർമ്മയില്ലേ? അതിന്റെ അവതാരകനും ശാസ്ത്രരജ്ഞനുമായ പ്രൊഫസര്‍ യശ്പാല്‍ അന്തരിച്ചു. 🙁

Leave a Reply