തനി ദക്ഷിണയിന്ത്യൻ ഭക്ഷണങ്ങളായ ദോശയും വടയും ഇഡ്ലിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഹോട്ടലിനു ‘ആര്യാസ്’ എന്ന് പേരിട്ടവനേയും അവനു ഹിസ്റ്റൊറി പഠിച്ചിച്ച മാഷിനേയും സമ്മതിക്കണം!

Leave a Reply