മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ രാജേട്ടനിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന ഘടകം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നു കൂടിയെ കേൾക്കാനുള്ളൂ!

Leave a Reply