ഷേവ് ജനപ്രീയ നായകൻ എന്ന ഹിറ്റ് കാമ്പേനിനു ശേഷം ദേ വരുന്നു അടുത്തത് – “ഷേവ് മോഹനൻ വൈദ്യർ”. ഇരവാദം.പോരത്തതിനു സത്യം, ധർമ്മം, നന്മ, സാമൂഹികക്ഷേമം. പേട്ടൻ കെട്ടിയതും, മറ്റ് ഏട്ടന്മാർ സൗജന്യമായി കെട്ടി കൊടുത്ത വീടുകൾക്കും മറ്റും തറക്കല്ലായി ഉപയോഗിച്ച കല്ലുകൾ മോഹനൻ വൈദ്യരുട മരുന്നിന്റെ ഫലമായി അലിഞ്ഞ് മൂത്രം വഴി പുറത്ത് കൊണ്ടൂവന്ന കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞാൽ തൃപ്തിയായി.

Leave a Reply