നെറ്റിനു വെറും നാനൂറു രൂപ. അതും മാസങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പൊ, ആയിരത്തഞ്ചൂറു രൂപക്ക് ഫോൺ. അതും ഡെപ്പോസിറ്റ്. തിരിച്ച് കൊടുത്താൽ കാശ് തിരിച്ച് കിട്ടും. അബാനി ചേട്ടനു കള്ള് കച്ചവടം കൂടി തുടങ്ങാമായിരുന്നു!!

Leave a Reply